Politica de livrare/returnare

Politica de livrare/returnare

Daca o persoana juridica/fizica lanseaza o comnda ferma ,privind achizitionarea de serviciil din site-ul magazinului virtual www.almaromed.ro si achita,iar aceasta doreste sa anuleze comanda,are poasibilitatea sa faca acest lucru accesand butonul ANULARE COMANDA,restituindu-se suma achitata in contul personal.

-Din momentul in care probele au ajuns fizic in laborator,nu mai exista posibilitatea anulari comenzii.

  • Regulamentul General privind Protectia Datelor sau GDPR – Regulamentul (UE) 2016/679al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 119 (4.5.2016) şi aplicabil de la 25 mai 2018.
  • date cu caracter personal – orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoana fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
  • prelucrare date cu caracter personal- orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fă
  • operator – persoană fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii Europene sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute in dreptul Uniunii Europene sau în dreptul intern;
  • încalcarea securitatii datelor cu caracter personal – o încalcare a securității care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea.
  • Soluționarea litigiilor

Cumparatorul si prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care poate aparea intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.

Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori desfiinţarea lui, se va soluţiona prin arbitrajul Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României în conformitate cu Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional, în vigoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  • Clauze finale

Orice modificare a clauzelor si/sau ale documentelor contractului se poate facenumai prin semnarea de catre ambele parti a unui act aditional la contract.

Partile declara ca au inteles si accepta toate clauzele din prezentul contract. Prezentul contract reprezinta vointa partilor si anuleaza orice alte intelegeri anterioare, verbale sau scrise.

Părțile declară că acceptă în mod expres clauzele referitoare la punere în întârziere, reziliere, denunțare unilaterală, imprevizune și că nu le consideră ca fiind clauze neuzuale, în înțelesul art. 1203 Cod Civil.